[Rozmiar: 100214 bajtów]



















Fundacja „Miłosierdzie i Wiedza” powstała w 2005 r. 

      Misja Fundacji:

    1. Wspieranie osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym ( ubogich, bezrobotnych, niepełnosprawnych i starszych ) oraz działania na rzecz wzrostu ich kompetencji i odzyskania wiary we własne możliwości.

    2. Działanie na rzecz rozwoju i aktywizacji oraz integracji środowiska lokalnych ngos.

      Misję swoją Fundacja realizuje przez następujące projekty pomocowe:

1.   ”KLUB WSPARCIA RODZINY”

- w naszej siedzibie prowadzimy od 2007roku "Klub Wsparcia Koleżeńskiego"- finansowany przez pierwsze dwa lata ze środków unijnych, w ramach większego projektu, realizowanego na obszarze 4 powiatów województwa zachodniopomorskiego, pn. „Praca w posagu” - miejsce spotkań społeczników z osobami ubogimi, bezrobotnymi lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym - poszukującymi informacji jaką i gdzie można by znaleźć pomoc w rozwiązaniu ich rozlicznych problemów. W kolejnych latach realizujemy powyższe dzieło już własnym sumptem, dzięki m. in. dotacjom z Urzędu Miasta Szczecinka oraz środkom z PUP i PFRON.
Naszym zadaniem jest prowadzenie działań na rzecz osób oraz rodzin wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób bezrobotnych lub poszukujących pracy poprzez zorganizowanie i prowadzenie profesjonalnej pomocy informacyjnej i edukacyjnej oraz kontynuację prowadzenia grupy środowiskowego wsparcia, czyli KWR - w którym to miejscu nieodpłatnie świadczymy pomoc osobom potrzebującym poprzez umożliwienie im kontaktu z fachowcami służącymi pomocą przy pisaniu podać, CV, listów motywacyjnych, czy pomagającymi poczynić pierwsze kroki w obsłudze komputera lub - surfowaniu w Internecie.
Polega to na udostępnianiu przez 6 godzin dziennie - od 12.00 do 18.00 - 4 razy w tygodniu (od poniedziałku do czwartku ) naszej sali na potrzeby spotkań osób poszukujących pomocy z ludźmi o w/w umiejętnościach.
Obok tego pomagamy naszym petentom w pozyskaniu potrzebnej im wiedzy poprzez umożliwienie im kontaktu z fachowcami z terenu całej Polski - za pośrednictwem Internetu.
      Działalność Klubu obejmuje również:
a/ Punkt Informacyjny dla osób niepełnosprawnych – możliwość uzyskania kompleksowych informacji dotyczących zapisów ustaw, oferty rehabilitacyjnej, rewalidacyjnej i edukacyjnej lokalnej w ośrodkach na terenie kraju, prowadzony przez zespół specjalistów we współpracy z lokalnymi instytucjami pomocowymi /MOPS I PCPR/.

b/ Wycieczki edukacyjno-integracyjne dla osób niepełnosprawnych do ciekawych miejsc w naszej okolicy - krótkie kilkugodzinne wyjazdy lub wędrówki, w trakcie których grupy integracyjne poznają ciekawe miejsca  w naszym mieście i powiecie.

c/ Szczecinecki Telefon Miłosierdzia – 697 755 214: bank informacji umożliwiający kontakt pomiędzy osobami oferującymi pomoc rzeczową, materialną, czy w postaci nieodpłatnych usług, a osobami poszukującymi wsparcia.

2. SZCZECINECKIE FORUM POMOCY – www.dobrodzieje.org

forum pomocowo-informacyjne, na którym obok informacji o ofertach pracy, szkoleniach, ciekawych lokalnych inicjatywach można umieszczać nie tylko prośby o pomoc czy oferty pomocy, ale też napisać o swoich pasjach, osiągnięciach czy podzielić się ciekawostką wyszukaną w sieci.

3. PUNKT INFORMACYJNY RADY PROGRAMOWEJ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH SZCZECINKA

której jesteśmy współtwórcami i członkami Prezydium: miejsce wymiany informacji i doświadczeń oraz poszukiwania obszarów wspólnych działań przez ngos z naszego miasta – mieści się w Centrum Org. Pozarządowych w Szczecinku, ul. 9 Maja 12 /parter i pokój nr 12/ oraz – pod adresem naszego portalu: www.organizacjeszczecinek.pl

Nasi partnerzy i realizowane wspólnie projekty:

1. Starosta powiatu szczecineckiego i PUP w Szczecinku – wspierają nasze działania poprzez umożliwienie zatrudniania naszych pracowników w formie subsydiowanego zatrudnienia.

2. Firma “ABATEK” – wspólna praca nad profesjonalnym portalem dla ngos ze Szczecinka i gminy Szczecinek: www.organizacjeszczecinek.pl.

3. Instytut Spraw Społeczno-Gospodarczych ze Szczecina – w ramach współpracy przystąpiliśmy do inicjatywy “RES COMMUNIS – Zachodniopomorski Klaster Organizacji Pozarządowych Działających Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Oraz Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym” i uczestniczymy w kilku projektach:

a/ w ramach projektu innowacyjnego (2011-2012r, Liderem ZPPZ „Lewiatan”) „Progressus - Innowacyjny model klastrów NGO działających z pracodawcami na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych” w 15 ngos pow. Szczecin i Szczecinek pracujemy nad nowym podejściem do aktywizacji społeczno – zawodowej osób niepełnosprawnych i współpracy ngos.

b/  w ramach  projektu (2011r) dofinansowanego przez WUP Szczecin pt. “Wzmocnienie działań partnerstwa Res Communis” prowadziliśmy Punkt Konsultacyjny dla podmiotów ekonomii społecznej I organizowaliśmy szkolenia wyjazdowe dla przedstawicieli ngos powiatu szczecineckiego;

c/ w ramach projektu (2011r) „Per Aspera Ad Astra”,  jako partner ISSG, współorganizowaliśmy szkolenia dla osób niepełnosprawnych z powiatu szczecineckiego z projektowania multimedialnych serwisów www, zakończonego egzaminem ECDL. I połączonego z płatnymi 3-miesięcznymi stażami i pomocą w uzyskaniu zatrudnienia dla najlepszych uczestników.

4. Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych – uczestnicząc w projekcie (2011-2012r, Partnerem KCWIS – Województwo Zachodniopomorskie) „Zachodniopomorskie w Sieci – współpraca NGOs szansą na rozwój regionu” pracujemy nad zacieśnieniem więzi pomiędzy ngos woj. zachodniopomorskiego działających na rzecz innych ngos, czego efektem sieć ngos wspierających „Kompas”.

5. Burmistrz Miasta Szczecinek – wsparcie realizacji zadania publicznego w ramach programu na rzecz ludzi starszych, chorych i niepełnosprawnych - dofinansowanie „Klubu Wsparcia Rodziny”.

6. Biuro Ekonomiczne “AKTYWA PLUS” ze Szczecina – wspólny projekt (2010) “Rozwój organizacji pozarządowych szansą na aktywizację i integrację mieszkańców Powiatu Szczecineckiego”,  współfinansowany ze środków EFS – cykl szkoleń, zwiększających kompetencje przedstawicieli 18 ngos             z naszego powiatu.

Więcej informacji o naszych działaniach i bieżących projektach, realizowanych we współpracy z różnymi podmiotami - pod przyciskiem "Nasze Projekty"

Copyright © Fundacja "Miłosierdzie i Wiedza" w Szczecinku